Υποχρεωτική εκ των Άρθρων 28-30 του Ν.4583/2018 γνωστοποίηση από τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή σας  Η εταιρεία MAKESURE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Ο.Ε., με έδρα το Αιγάλεω Αττικής, επί της οδού Θηβών 357, ΤΚ 12244, ΔΟΥ Αιγάλεω, εγγεγραμμένη στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών με ΑΕΜ 7158 , σας γνωστοποιεί : 
  1. Διαθέτει άδεια για πώληση επενδυτικών προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση
  2. Φέρει εντολή είσπραξης ασφαλίστρων από τις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρίες
  3. Αμείβεται βάσει προμήθειας κάθε είδους που περιλαμβάνεται στο ασφάλιστρο
  4. Ως Πράκτορας Ασφαλίσεων, εκπροσωπεί τις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρίες 1)Groupama 2)Generali 3)Eurolife 4)Allianz 5)Ergo 6)Interasco 7)Εθνική 8)Interlife 9)Ορίζων 10)Νεος Ποσειδών 11)Euroins 12)Μινεττα 13)Aig 14)Ευρ. Πίστη 15)Interamerican 16)Hellas Direct 17)Υδρόγειος 18)Ευρώπη 19)Apeiron 20)Gmi 21)Intersalonica 22)Levins 23)Dallbogg 24)Συνεταιριστική 25)Accelerant 26)Accredited 27)Wakam 28)Qel 29)Unique 30)Δυναμις 31)Extra 32)Europ 33)Mediterranea 34)Arag 35)Etu 36)Cromar 37)Ατλαντική 38)Δεύτερο Αλληλασφαλιστικό 39)Karavias 40)NN (METLIFE) 
  5. Καμία ασφαλιστική εταιρία δεν  συμμετέχει σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% σε ψήφους ή μετοχικό κεφάλαιο στην επιχείρηση μας 
  6. Η επιχείρηση μας (ή η Μητρική επιχείρηση του Ομίλου μας) δεν συμμετέχει με ποσοστό μεγαλύτερο του 10% σε ψήφους ή μετοχικό κεφάλαιο σε καμία ασφαλιστική επιχείρηση
Σε περίπτωση που αιτιολογημένως κρίνετε ότι υπάρχουν πράξεις ή παραλήψεις από πλευράς μας που συνιστούν παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, μπορείτε να υποβάλλετε έγγραφη καταγγελία στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.) σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.10 του Ν.4583/2018. Για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών τυχόν σας με την εταιρία μας μπορείτε να προσφύγετε στον Συνήγορο του Καταναλωτή ή σε άλλον φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, νόμιμα καταχωρισμένο στο Μητρώο της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 18 της 70330οικ./30.6.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β΄ 1421).  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το «Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» στη διεύθυνση: www.http://insuranceregistry.uhc.gr/.
ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
και δίνω τη συγκατάθεσή μου για τη χρήση αυτών για τους ακόλουθους σκοπούς: