ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/1996 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

Η εταιρεία MakeSure OE, με έδρα το Αιγάλεω Αττικής, επί της οδού Θηβών 357, τκ. 12244, ΔΥΟ Αιγάλεω, εγγεγραμμένη στο ΕΕΑ με ΑΕΜ 7158 και ΑΦΜ 801290649, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο Χαχλάκη Παναγιώτη δηλώνει ότι:  
  1. Δεν έχει άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε συγκεκριμένη ασφαλιστική επιχείρηση με ποσοστό που υπερβαίνει το 10% των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου αυτής.
  2. Δεν έχει άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε συγκεκριμένη ασφαλιστική επιχείρηση ή μητρική επιχείρηση συγκεκριμένης ασφαλιστικής με ποσοστό που υπερβαίνει το 10% των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου αυτής.
  3. Ασφαλισμένοι, αντισυμβαλλόμενοι, δικαιούχοι, ενώσεις καταναλωτών και κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να υποβάλει έγγραφη καταγγελία στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος (ΔΕΙΑ), κατά του ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή για πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, καθώς και των διατάξεων του Π.Δ. 190/2006, ή αντιβαίνουν στα χρηστά και συναλλακτικά ήθη ή προσκρούουν στη δημόσια τάξη ιδίως δε για πράξεις και παραλείψεις, που κατά την αιτιολογημένη κρίση της ΔΕΙΑ, προς την οποία υποβάλλεται η καταγγελία, μπορούν να καταλογισθούν στον καταγγελλόμενο διαμεσολαβητή. Αν τα εμπλεκόμενα μέρη αποδέχονται, η ανωτέρω υπηρεσία μπορεί να παραπέμψει τη διαφορά στο Συνήγορο του Καταναλωτή, χωρίς να περιορίζεται η δυνατότητα των εμπλεκομένων μερών να προβαίνουν σε εξώδικη επίλυση της διαφοράς, ενώπιον άλλων δικαιοδοτικών οργάνων.
  4. Παρέχει συμβουλές βάσει αμερόληπτης ανάλυσης, με βάση την ανάλυση επαρκούς αριθμού ασφαλιστικών συμβάσεων που διατίθενται στην αγορά.
  5. Δεν έχει συμβατική υποχρέωση να ασκώ τις δραστηριότητες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης αποκλειστικά με μία ή περισσότερες επιχειρήσεις.
  6. Η πιστοποίηση γνώσεων των εκπροσώπων της τής επιτρέπει τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων με επενδυτικά χαρακτηριστικά.
  7. Οι προτάσεις και οι προσφορές της για τη σύναψη ασφάλισης βασίζονται στις πληροφορίες που της δίδονται μέσω του «Εντύπου Αναγκών Πελάτη» (άρθρο 5, παρ. 4 Πράξης 31/30-9-2014 της ΤτΕ) τα δε προσωπικά σας δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας από την ίδια ή/και τις ασφαλιστικές εταιρείες με σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της για την παροχή των ασφαλιστικών της συμβουλών (άρθρο 11, παρ. 3 Π.Δ. 190/2006).
 
ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
και δίνω τη συγκατάθεσή μου για τη χρήση αυτών για τους ακόλουθους σκοπούς :