Αγροτικές Ασφαλίσεις – Ασφάλιση επιπλέον του ΕΛΓΑ

ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩN

 1. Ασφάλιση Αγροτικών κτιρίων
 2. Ασφάλιση Θερμοκηπίου
 3. Ασφάλιση Φυτικής Παραγωγής
 4. Ασφάλιση Αγροτικών Οχημάτων
 5. Ασφάλιση Μηχανημάτων
 6. Ασφάλιση Μεταφορών
 7. Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης Λειτουργίας χώρων

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ασφαλίζονται κατοικίες, κτιριακές εγκαταστάσεις, αποθήκες, υπόστεγα, περιεχόμενο και εμπορεύματα

 • Αγροτικές κατοικίες
 • Γεωργικά & κτηνοτροφικά κτίρια
 • Σιλό/σιταποθήκες
 • Θερμοκήπια
 • Αποθήκες
 • Ψυκτικοί θάλαμοι
 • Στάβλοι
 • Χοιροστάσια
 • Πτηνοτροφικές μονάδες
 • Συσκευαστήρια
 • Πατητήρια
 • Ελαιοτριβεία
 • Μύλοι

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 • Μέτρα Προστασίας (πυρκαγιά – κλοπή) Τα προβλεπόμενα από τη Νομοθεσία
 • Ασφαλίζονται στην ίδια αίτηση μέχρι 4 κτίρια
 • Για να ασφαλιστεί το περιεχόμενο των κτιρίων απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ασφαλιστούν και οι εγκαταστάσεις

Ενδεικτικό πλαίσιο ασφάλισης 

 • Πυρκαγιά, Κεραυνός, Πυρκαγιά από Δάσος
 • Ζημιές από Ευρεία Έκρηξη, καπνό
 • Ζημιές από Πτώση Αεροσκαφών και Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων
 • Βραχυκύκλωμα
 • Θραύση υαλοπινάκων
 • Έξοδα αποκομιδής ερειπίων συνεπεία επέλευσης καλυπτόμενου κινδύνου
 • Έξοδα και αμοιβές για μηχανικούς & απαιτήσεις δημοσίων αρχών
 • Έξοδα περιορισμού και ελαχιστοποίησης της ζημιάς
 • Ζημιές από Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα, χιονόπτωση, χαλαζόπτωση και παγετό
 • Ζημιές από Διάρρηξη, Υπερχείλιση Δεξαμενών ή/ και σωληνώσεων κεντρικής θέρμανσης, Ψύξης, Ύδρευσης, κλιματισμού και πυρόσβεσης
 • Ζημιές από Τρομοκρατικές Ενέργειες, Στάσεις, Απεργίες, Πολιτικές Ταραχές και Κακόβουλες Ενέργειες
 • Κλοπή περιεχομένου συνεπεία διάρρηξης και /ή ληστείας. Ζημιές κλέπτη
 • Αστική ευθύνη πυρκαγιάς και έκρηξης έναντι τρίτων ιδιοκτησιών
 • Όρος προστασίας υπασφάλισης
 • Κάλυψη νεοαποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων

Επιπλέον προαιρετικές καλύψεις:

 • Σεισμός
 • Φυτική Παραγωγή

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

ΠΥΡΚΑΓΙΑ, ΚΕΡΑΥΝΟΣ, ΕΚΡΗΞΗ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΕΡΕΙΠΙΩΝ, ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

 • Κλοπή ή εξαφάνιση αντικειμένων κατά τη διάρκεια ή μετά από πυρκαγιά
 • Ζημιές λόγω σεισμού, ηφαιστείου.
 • Το τμήμα της ηλεκτρικής συσκευής που προκάλεσε την πυρκαγιά
 • Το αντικείμενο που προκάλεσε την έκρηξη

ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ, ΘΥΕΛΛΑ, ΠΛΗΜΜΥΡΑ

 • Ζημιά αντικειμένων που βρίσκονται στην ύπαιθρο (τοιχεία, αυλόθυρες)
 • Ζημιές σε αντικείμενα τοποθετημένα στην εξωτερική πλευρά του κτηρίου (πινακίδες, τέντες κλπ)
 • Ζημιές σε κτήρια κατά τη διάρκεια κατασκευής ή επισκευής
 • Ζημιές πρώτων υλών και εμπορευμάτων τοποθετημένα χαμηλότερο από 13 εκατοστά από το έδαφος

ΠΛΗΜΜΥΡΑ

 • Ζημιά αντικειμένων που βρίσκονται στην ύπαιθρο ή κάτω από υπόστεγο
 • Ζημιές σε μανδρότοιχους, περιφράξεις, αυλόθυρες
 • Ζημιές από παλλιρροιακά κύματα
 • Ζημιές από υπερχείλιση δεξαμενών ύδατος και σωληνώσεων
 • Ζημιές πρώτων υλών και εμπορευμάτων τοποθετημένα χαμηλότερο από 13 εκατοστά από το έδαφος

ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

 • Απώλεια ή ζημιά σε ιδιοκτησία που έχει παραμείνει κλειστή περισσότερο από 30 ημέρες
 • Ζημιές λόγω sprinkler systems
 • Ζημιές από εγκαταστάσεις αποχετεύσεων
 • Ζημιές στις ίδιες τις δεξαμενές και κόστος διερευνητικών εργασιών

ΚΛΟΠΗ

 • Απλή κλοπή και όχι διάρρηξη
 • Κλοπή με κλειδί ή αντικλείδι
 • Κλοπή κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς
 • Κλοπή από συγκάτοικο, μέλος οικογένειας ή υπάλληλο
 • Κλοπή σε ιδιοκτησία που έχει παραμείνει κλειστή περισσότερο από 30 ημέρες

ΚΑΘΙΖΗΖΗ / ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ

 • Ζημιά σε εξωτερικές αυλές, πεζοδρόμια, φράχτες
 • Ζημιές από κατακάθισμα νέων κατασκευών λόγω βάρους ή τεχνητού εδάφους
 • Ζημιές από διάβρωση ακτών ή όχθης ποταμών
 • Ζημιές από πυρκαγιά, έκρηξη, σεισμό ή διαφυγή νερού
 • Ζημιές αποτέλεσμα ανασκαφών ή εκσκαφών η χωματουργικών εργασιών σε οικόπεδο

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Η ασφάλιση φυτικής παραγωγής θερμοκηπίου καλύπτει ως πακέτο:

– Καιρικά φαινόμενα (Χαλάζι, Χιόνι, Παγετός, Θύελλα, Κεραυνός)

– Πλημμύρα

– Διάβρωση θεμελίων λόγω πλημμύρας

– Διαρροή, θραύση σωληνώσεων ύδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, αποχέτευσης

– Φωτιά από βραχυκύκλωμα, δάσος, έκρηξη λέβητα

– Καπνό ή και θερμότητα

– Καύσωνα/Ηλιακή ακτινοβολία

– Σεισμό

– Καθίζηση, ύψωση, κατολίσθηση συνεπεία σεισμού

Προϋπόθεση να έχει ασφαλιστεί και το θερμοκήπιο ως κτίριο

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΖΗΜΙΕΣ:

– κατά την ανακατασκευή γενικά του θερμοκηπίου, τοποθέτηση εξοπλισμού ή τοποθέτηση τζαμιών

– από την χρησιμοποίηση υλικών ή κατασκευών ακατάλληλων για την λειτουργία του θερμοκηπίου

– από την υπερφόρτωση των γυάλινων ή πλαστικών κατασκευών ή των εγκαταστάσεων ή των σωληνώσεων ή των λοιπών στοιχείων εξοπλισμού, από αιτία ανεξάρτητη από φορτίο χιονιού ή χαλαζιού.

–  από ξεχείλισμα των υδρορροών του θερμοκηπίου

– από τη δράση λιπασμάτων, εντομοκτόνων και γενικά φυτοφαρμάκων ή άλλων υλικών που μπορεί να επιβαρύνουν το έδαφος ή και τα υποστρώματα στήριξης των φυτών ή το νερό που χρησιμοποιείται στο θερμοκήπιο.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Αφορά ζημιές αστικής ευθύνης ΠΥΡΟΣ αγροτικών μηχανημάτων τα οποία λειτουργούν στην ύπαιθρο

Ενδεικτικοί τύποι αγροτικών μηχανημάτων:

 • Ελκυστήρες (τρακτέρ)
 • Βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές
 • Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
 • Τοματοσυλλεκτικές μηχανές
 • Τευτλοεξαγωγείς
 • Χορτοκοπτικά μηχανήματα
 • Ψεκαστικά αυτοκινούμενα μηχανήματα
 • Τετράτροχα βοηθητικά μηχανήματα
 • Εργαλεία

Καλύψεις:

 • Αστική ευθύνη προς τρίτους
 • Προσωπικό ατύχημα
 • Νομική προστασία
 • Β/Μ

Επεκτάσεις: ΠΥΡΟΣ – ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ – ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ – ΙΔΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Καλύπτει απώλειες ή ζημιές κατά τη μεταφορά σε φορτία όπως:

o Αγροτικά προϊόντα, Αγροτικά εφόδια, Μηχανολογικός εξοπλισμός, Αγροτικά μηχανήματα και εργαλεία, Αγροτικά βιολογικά προϊόντα, Πρώτες ύλες, Λιπάσματα, Δημητριακά, Ελιές, Τυριά, Αλλαντικά, Κρασιά, Βαμβάκι, Καπνά, Νωπά, κονσερβοποιημένα ή αποξηραμένα – επεξεργασμένα προϊόντα, Λάδι, Ξυλεία κλπ.

Ασφαλίζονται:

– Εισαγωγές – Εξαγωγές, Εγχώρια διακίνηση

– Όλα τα μεταφορικά μέσα & ειδικά μεταφ. μέσα (ψυγεία)

– Από και προς όλες τις χώρες του κόσμου Ασφαλιστήρια:

– Απλά (κατά ταξίδι)

– Ετήσια ή εποχιακά ΑΝΟΙΧΤΑ

– Ετήσιο ή εποχιακό Κύκλου εργασιών ( BLOCK POLICY

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η ασφάλιση ΔΕΝ είναι υποχρεωτική σε :

– Πτηνοτροφικές & χοιροτροφικές επιχειρήσεις

– Εκμεταλλεύσεις ανθοκομικών και καλλωπιστικών προϊόντων

– Φυτώρια & δασικά είδη

– Θερμοκήπια: Προβλέπεται η δυνατότητα εξαίρεσης προϊόντα φυτικής προέλευσης που παράγονται σε «ελεγχόμενο – περιβάλλον»

Καλυψεις

-Χαλάζι & παγετός

-Ανεμοθύελλα

-Πλημμύρα

-Καύσωνας και ηλιακή ακτινοβολία

-Χιόνι

-Υπερβολικές ή άκαιρες βροχοπτώσεις

-Κίνδυνοι από τη θάλασσα

-Άγρια ζώα (αρκούδα, αγριογούρουνα, άγρια κουνέλια Λήμνου)

-Φωτιά

-Κατολίσθηση από σεισμό

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Αποζημιώσεις καταβάλλονται όταν η ζημιά είναι μεγαλύτερη από 20%

 Δεν καλύπτονται ασφαλιστικά και δεν αποζημιώνονται οι ζημιές της φυτικής παραγωγής, όταν:

– Δεν έχει υποβληθεί από τον ασφαλισμένο Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής

– Δεν έχει καταβληθεί η προβλεπόμενη ασφαλιστική εισφορά

– Δεν έχουν εξοφληθεί οι εισφορές προηγούμενων ετών

Για την έκδοση προσφοράς ασφάλισης απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν στην Εταιρεία είναι:

– Πλήρως συμπληρωμένη Αίτηση Ασφάλισης

– Φωτογραφίες χώρου (εσωτερικά & εξωτερικά)

– Πιστοποιητικό Κατασκευαστή βάσει Υπουργείου ΑΑ

– Εγγύηση Πλαστικών

Τα χωρικά (ιδιοκατασκευές) θερμοκήπια δεν ασφαλίζονται με το παρόν πρόγραμμα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος