Νομική Προστασία Επαγγελματία

νομικη προστασια

ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

1. ∆ιεκδίκηση αποζηµιώσεων.

2. Υπεράσπιση σε Ποινικά ∆ικαστήρια.

3. ∆ιαφορές µε Σωµατεία ∆ιαχείρισης Πνευµατικών ∆ικαιωµάτων.

4. Εργατοϋπαλληλικές διαφορές µε το προσωπικό της Επιχείρησης.

5. Μισθωτικές διαφορές µε τον εκµισθωτή κάθε ασφαλισµένης επαγγελµατικής στέγης.

6. Προσεπίκληση των ασφαλιστικών εταιριών που καλύπτουν την ασφαλισµένη Επιχείρηση.

7. ∆ιαφορές της Ασφαλισµένης Επιχείρησης µε τις ασφαλιστικές της Εταιρίες.

ΣΥΝΘΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

∆ιεκδίκηση από Ενοχικές Συµβάσεις (τιµολόγια – επιταγές – συναλλαγµατικές).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για απαιτήσεις ύψους έως 400,00 € γίνονται µόνο εξώδικες ενέργειες. (Βασική προϋπόθεση η ύπαρξη συμβολαίου της Βασικής Επαγγελματικής)

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ

1. Υπεράσπιση του Ιατρού σε Ποινικά ∆ικαστήρια λόγω κατηγορίας για εξ αµελείας παράβαση ποινικών διατάξεων.

2. Υποβολή µηνύσεων σε περιπτώσεις ψευδούς καταµήνυσης και συκοφαντικής δυσφήµισης.

3. Κατάθεση αγωγών για συκοφαντική δυσφήµιση.

4. ∆ιεκδίκηση αξιώσεων αποζηµίωσης για ζηµίες στο Ιατρείο του.

5. Εργατοϋπαλληλικές διαφορές µε το προσωπικό του Ιατρείου του.

6. Μισθωτικές διαφορές για το Ιατρείο του.

7. ∆ιαφορές µε την ασφαλιστική εταιρία που καλύπτει τον Ιατρό για επαγγελµατική αστική ευθύνη (προσεπίκληση).

8. ∆ιαφορές µε ασφαλιστικές εταιρίες που καλύπτουν το Ιατρείο κατά κινδύνων περιουσίας.

9. Κάλυψη διαφορών από αγορά ελαττωµατικών µηχανηµάτων για το Ιατρείο του.

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

1. Παραφύλαξη των συµφερόντων του Εκµισθωτή από τη µισθωτική σύµβαση.

2. Υπεράσπιση σε Ποινικά ∆ικαστήρια του Εκµισθωτή προς απόκρουση κατηγορίας αδικήµατος εξ αµελείας.

3. ∆ιεκδίκηση ή απόκρουση από Ενοχικές Συµβάσεις που αφορούν το ακίνητο (διαφορές µε συνεργεία επισκευών γενικά).

4. Παραφύλαξη συµφερόντων του εκµισθωτή από ασφαλιστικές συµβάσεις που καλύπτουν το µίσθιο κατά κινδύνων περιουσίας.

DAS ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

Η D.A.S.- Hellas, η Νο 1 εταιρεία Νομικής Προστασίας, γνωρίζοντας όσο κανείς άλλος τις Νομικές Διαδικασίες, που απαιτούνται για την επιτυχημένη διεκδίκηση επισφαλών απαιτήσεων (απλήρωτα τιμολόγια, συναλλαγματικές, επιταγές κλπ.), απευθύνεται στον επιχειρηματικό κόσμο προσφέροντάς του την πιο ολοκληρωμένη και αξιόπιστη πρόταση.

Η D.A.S.- Hellas, η Νο 1 εταιρεία Νομικής Προστασίας, γνωρίζοντας όσο κανείς άλλος τις Νομικές Διαδικασίες, που απαιτούνται για την επιτυχημένη διεκδίκηση επισφαλών απαιτήσεων (απλήρωτα τιμολόγια, συναλλαγματικές, επιταγές κλπ.), απευθύνεται στον επιχειρηματικό κόσμο προσφέροντάς του την πιο ολοκληρωμένη και αξιόπιστη πρόταση.
Η πολυπλοκότητα των διαδικασιών, η διασπορά των απαιτήσεων σε όλη τη χώρα και το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος πρόσβασης στη Δικαιοσύνη αποθαρρύνουν τον επιχειρηματία και πολλές φορές ματαιώνουν τη διεκδίκηση της απαίτησής του.
Η D.A.S.- Hellas δίνει λύση στα παραπάνω προβλήματα με ένα απόλυτα «εξειδικευμένο» ασφαλιστικό πρόγραμμα, το οποίο μπορείτε εσείς να διαμορφώσετε έτσι ώστε να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησής σας, παρέχοντάς σας:
– Ιδιαίτερα προσιτό κόστος
– Ειδική τιμολόγηση σε μεγάλες απαιτήσεις
– Πανελλαδικά οργανωμένο δίκτυο συνεργαζόμενων Δικηγόρων
– Υποστήριξη σε προβλήματα που ήδη σας απασχολούν
– Νομικές Συμβουλές
– Έγγραφη ενημέρωση για την εξέλιξη κάθε υπόθεσής σας.

Παράδειγμα διεκδίκησης επισφαλειών με χρηματοδότηση νομικών ενεργειών από τη D.A.S.- Hellas
Ας υποθέσουμε ότι εσείς υπολογίζετε ότι το ύψος των ετήσιων επισφαλειών σας θα ανέλθει σε 30.000 ευρώ. (Φυσικά, μπορείτε να προσδιορίσετε οποιοδήποτε άλλο πλαφόν προβλέπετε – μεγαλύτερο ή μικρότερο).
Προχωρούμε, λοιπόν, στη σύναψη ενός (ετήσιου) ασφαλιστηρίου συμβολαίου σύνθετης νομικής προστασίας επιτηδευματιών και ελευθέρων επαγγελματιών, το οποίο θα αφορά ένα «πλαφόν διεκδίκησης» ύψους 30.000 ευρώ.
Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να αναγγείλετε στην εταιρεία μας επισφάλειες (από απλήρωτα τιμολόγια, συναλλαγματικές, επιταγές κλπ.), το συνολικό ύψος των οποίων δεν θα ξεπερνά τα 30.000 ευρώ, όσο δηλαδή το πλαφόν διεκδίκησης. Η D.A.S.- Hellas (με βάση τα οριζόμενα στους γενικούς και ειδικούς όρους ασφάλισης) θα χρηματοδοτήσει τις δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες που απαιτούνται για την είσπραξη των απαιτήσεων αυτών. Σε κάθε περίπτωση θα είσθε εξοπλισμένοι με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, τις οποίες θα μπορείτε να αξιοποιήσετε και σε θέματα φορολογικής ελάφρυνσης.
Η διεκδίκηση δεν περιορίζεται μόνο στην έκδοση αποφάσεων, αλλά περιλαμβάνει και την αναγκαστική εκτέλεση (κατάσχεση, πλειστηριασμός κλπ.), έτσι ώστε να μεγιστοποιούνται οι πιθανότητες επιτυχίας.
Στην περίπτωση που οι επισφάλειες που θα παρουσιαστούν είναι συνολικά μεγαλύτερες από το αρχικό πλαφόν διεκδίκησης, υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης του συμβολαίου με την έκδοση πρόσθετης πράξης ασφάλισης, έτσι ώστε και αυτές οι νέες διεκδικήσεις να καλυφθούν ασφαλιστικά.
Η χρονική διάρκεια κάθε διεκδίκησης δεν εξαρτάται από τη χρονική ισχύ του συμβολαίου. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ακόμα και στην περίπτωση που θα έχει λήξει το συμβόλαιό σας και εσείς ζητήσετε να μην ανανεωθεί, οι δικαστικές ενέργειες που έχουν ήδη ξεκινήσει προχωρούν και ολοκληρώνονται κανονικά.
Η εταιρεία μας προσφέρει, επίσης, τη δυνατότητα κατάρτισης ειδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων με ειδική (προνομιακή) τιμολόγηση στις περιπτώσεις εκείνες, κατά τις οποίες μια ιδιαίτερα μεγάλη οφειλή προέρχεται από έναν συγκεκριμένο οφειλέτη (σύμφωνα με τον αντίστοιχο τιμοκατάλογο).
Η ασφαλιστική κάλυψη που παρέχουμε εκτείνεται στην Ελλάδα και στην Κύπρο και εσείς ως ασφαλισμένος μας μπορείτε να βασισθείτε στο ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων δικηγόρων, το οποίο διαθέτουμε.

Ρωτήστε μας…!

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος