Ασφάλεια Ζωής

Η ασφάλιση ζωής αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο να εξασφαλίσετε την οικογένειά σας. Με το κεφάλαιο που παρέχει στους δικαιούχους, τους δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές συνέπειες που αναπόφευκτα επιφέρει η πρόωρη απώλεια ζωής.

Τι είναι η ασφάλιση ζωής – Ορισμός

Ως «βασική ασφάλιση ζωής» ορίζεται η ασφαλιστική σύμβαση μεταξύ ασφαλιζόμενου και ασφαλιστικής εταιρίας και χαρακτηρίζεται από μια «αρχή συμβολαίου», ένα «τέλος» και ένα «ασφαλιζόμενο ποσό». Ως «αρχή» ορίζεται η ημερομηνία έναρξης του ασφαλιστηρίου, ενώ ως «τέλος» το χρονικό όριο που συμφωνήθηκε να λήξει η ασφαλιστική σύμβαση ή ο θάνατος που θα επέλθει πριν τη λήξη της σύμβασης. Τέλος, ως «ασφαλιζόμενο ποσό» ορίζεται το ποσό που αρχικά συμφωνήθηκε να αποζημιώνεται το άτομο στη λήξη ή στο θάνατο.

Τύποι βασικής ασφάλισης ζωής

Τύποι της βασικής ασφάλισης ζωής υπάρχουν πολλοί όπως «πρόσκαιρος», «ισόβιος», «μικτή» και όπως είναι γνωστό μόνο η βασική ασφάλιση συμμετέχει στα κέρδη της ασφαλιστικής εταιρίας. Όλες οι συμπληρωματικές καλύψεις εξαρτώνται άμεσα από τη βασική ασφάλεια ζωής. Αν για οποιονδήποτε λόγο αυτή πάψει να ισχύει, αυτομάτως παύουν να ισχύουν και όλες οι συμπληρωματικές καλύψεις. Επίσης, σε περίοδο πολέμου αναστέλλεται η ισχύς της βασικής ασφάλειας ζωής επομένως και των συμπληρωματικών καλύψεων των ασφαλισμένων ατόμων εφόσον κληθούν στο στρατό.

Πιο αναλυτικά, η ασφάλιση ζωής μπορεί να διακριθεί στις ακόλουθες πέντε κατηγορίες:

Απλή Ασφάλεια Ζωής:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους που ανησυχούν ότι η απουσία τους από τη ζωή θα έχει ως συνέπεια τη δημιουργία έντονων οικονομικών αναγκών για τα αγαπημένα τους πρόσωπα (π.χ. φόρος κληρονομιάς, μειωμένο εισόδημα που πρέπει να αναπληρωθεί για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της οικογένειας, αποπληρωμή δανείων κ.α.) Η απλή ασφάλιση απευθύνεται επιπλέον σε επιχειρηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες, που ενδιαφέρονται για τη διασφάλιση της λειτουργίας της επιχείρησης, σε περίπτωση θανάτου των ίδιων ή σημαντικών στελεχών. Έτσι, εφόσον επέλθει θάνατος, καταβάλλεται εφάπαξ συμφωνηθεί στους δικαιούχους το συμφωνηθέν ποσό και μέσα στη χρονική περίοδο που προβλέπει το συμβόλαιο. Η κάλυψη παρέχεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (π.χ. 10,20,30 έτη). Το πρόγραμμα καλύπτει θάνατο από ασθένεια ή ατύχημα.

Ισόβιος Ασφάλεια Ζωής με Αξία Εξαγοράς:

Η Ισόβια Ασφάλιση Ζωής προσφέρει άμεσα στους αγαπημένους σας το κεφάλαιο κάλυψης που έχετε επιλέξει για να τους προστατέψετε, καθώς και τα μερίσματα που έχουν προκύψει από τη συμμετοχή σας στα υπό διανομή κέρδη. Η κάλυψη παρέχεται για όλη τη διάρκεια ζωής του ασφαλισμένου, ενώ αυτός μπορεί να εξαγοράσει το συμβόλαιό του αν το επιθυμεί. Το πρόγραμμα καλύπτει θάνατο από ασθένεια ή ατύχημα.

Απλή Ασφάλεια Ζωής Ετήσιας Διάρκειας:

Καταβάλλεται εφάπαξ στους δικαιούχους το συμφωνηθέν ποσό, όταν συμβεί η απώλεια ζωής του ασφαλισμένου, μέσα στην περίοδο που προβλέπει το συμβόλαιο. Η κάλυψη παρέχεται με ετήσια διάρκεια και μπορεί να ανανεώνεται κάθε χρόνο. Το πρόγραμμα καλύπτει θάνατο από ασθένεια ή ατύχημα.

Απλή Ασφάλεια Ζωής Μειουμένου Κεφαλαίου:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους που έχουν την ανησυχία ότι η απουσία τους από τη ζωή θα δημιουργήσει έντονες οικονομικές ανάγκες στα αγαπημένα τους πρόσωπα (ανάγκες που ωστόσο μειώνονται με το πέρασμα των ετών). Συγκεκριμένα, απευθύνεται τόσο σε όσους λαμβάνουν δάνεια (των οποίων το ανεξόφλητο υπόλοιπο μειώνεται) όσο και σε όσους δεν έχουν λάβει δάνειο, αλλά η ενδεχόμενη απώλεια της ζωής τους θα επιφέρει οικονομικές ανάγκες μειώνονται σταδιακά (π.χ. οικογενειάρχες, τα παιδιά των οποίων μετά από κάποια ηλικία αρχίζουν να εργάζονται συνεισφέροντας στο οικογενειακό εισόδημα). Καταβάλλεται το εφάπαξ ποσό που έχει συμφωνηθεί στους δικαιούχους, το οποίο μειώνεται κάθε χρόνο, καθώς σκοπός του είναι η αποπληρωμή των δανείων ή η κάλυψη μειουμένων αναγκών στο μέλλον. Το πρόγραμμα καλύπτει θάνατο από ασθένεια ή ατύχημα.

Ασφάλεια Ζωής από Ατύχημα:

Καταβάλλεται το εφάπαξ ποσό που έχει συμφωνηθεί στους δικαιούχους, εάν προέλθει η απώλεια ζωής του ασφαλισμένου κατόπιν ατυχήματος, εντός της περιόδου που προβλέπει το συμβόλαιο.

Σύντομη Ιστορική Αναδρομή

Στα μέσα του 17ου αιώνα στη Φλωρεντία της Ιταλίας ο γιατρός Lorenzo Tonti ιδρύει την πρώτη Τοντίνα (εταιρία πώλησης ασφάλισης επιβίωσης). Πήρε τελικά 2 μορφές: Είτε ορισμένου χρόνου, είτε αορίστου (ο τελευταίος επιζών). Οι Τοντιακές Εταιρίες πήραν μεγάλη έκταση στη Γαλλία, και καταργήθηκαν το 1770 ως ανήθικες (LuisXIV)

Το 1693, ο Αστρονόμος & Μαθηματικός Edmund Haley (το όνομα του οποίου φέρει ο γνωστός κομήτης), χρησιμοποιώντας στατιστικές πληροφορίες από τα μητρώα θανάτων της πόλης Breslau, καταρτίζει τον πρώτο -επιστημονικό- πίνακα θνησιμότητας, και υπολογίζει βάσει αυτού ακριβή ασφάλιστρα ζωής. Η μέθοδός του ωστόσο, είναι δύσκολη στην εφαρμογή της και απαιτεί αναπροσαρμογή κάθε χρόνο, αφού αυξάνεται η πιθανότητα θανάτου.

Το 1755, ο Άγγλος Μαθηματικός Dadson, εφήρμοσε για πρώτη φορά το σταθερό ενιαίο ασφάλιστρο σε όλο το χρονικό διάστημα μιας ασφάλισης ζωής. Το ασφάλιστρο διαφοροποιείται μόνο ανάλογα με την αρχική ηλικία του ασφαλιζομένου.

Κατά τη διάρκεια του 17ου και 18ου αιώνα, τα ασφαλιστήρια ζωής στην Αγγλία, και σε άλλες χώρες, εξαπλώθηκαν ταχύτατα και μάλιστα πήραν τον χαρακτήρα στοιχήματος (άρχισε  από τις μονομαχίες).

Το 1774 ο Gambling Act υποστηρίζει ότι είναι παράνομο να εκδίδεται συμβόλαιο ζωής, εκτός κι αν ο δικαιούχος που αναφέρεται σε αυτό έχει ασφαλίσιμο συμφέρον. Σε αντίθετη περίπτωση δεν υπήρχε ποινική ευθύνη, απλώς το συμβόλαιο ήταν άκυρο.

Το 1867 η Life Insurance Companies Act. Αναφέρει πως «Οι δικαιούχοι ενός συμβολαίου ζωής μπορούν να αλλάξουν με Πρόσθετη Πράξη, αν και οι καινούργιοι έχουν ασφαλίσιμο συμφέρον, πχ είναι πιστωτές του», ενώ το 1882 η Married Women’s property Act. πως «Οι παντρεμένες γυναίκες έχουν ασφαλίσιμο συμφέρον στη ζωή του συζύγου τους – όπως και τα παιδιά του – και μπορούν να παίρνουν το ασφαλισμένο κεφάλαιο». Άμεση συνέπεια αυτού ήταν να μπορούν τα εξαρτώμενα μέλη να πληρώνονται ανεξάρτητα από το εάν υπήρχε οφειλή ή όχι του συμβαλλόμενου σε περίπτωση θανάτου αυτού.  Δινόταν έτσι η δυνατότητα στους πρώτους να εισπράξουν ένα κεφάλαιο για να ζήσουν μέχρι να εκποιηθεί η περιουσία.

Η έννοια της ασφάλισης ζωής

Η ασφάλιση ζωής αποτελεί ένα πολύτιμο οικονομικό σωσίβιο για την οικογένεια σε περίπτωση που αυτή περιέλθει σε μία δύσκολη κατάσταση. Είναι μια έμπρακτη απόδειξη ότι μεριμνάτε για το μέλλον των ανθρώπων που αγαπάτε και που εξαρτώνται οικονομικά από εσάς. Είναι μια πράξη αγάπης και ευθύνης!

Κάθε οικογένεια έχει τον δικό της τρόπο ζωής, ξοδεύοντας χρήματα για συγκεκριμένες ανάγκες και υποχρεώσεις. Αν λοιπόν, επέλθει πρόωρος θάνατος σε έναν από τους δύο γονείς, που έχουν ως στόχο να φέρνουν χρήματα στον «κοινό κουμπαρά της οικογένειας», πώς θα καλυφθούν τα τρέχοντα έξοδα, οι ατέλειωτες υποχρεώσεις, η αποπληρωμή δανείων ή η πληρωμή φόρων κληρονομιάς; Αν οι γονείς δεν έχουν προνοήσει, κάνοντας ασφάλεια ζωής, σίγουρα θα χρειαστεί να αλλάξει ριζικά ο τρόπος ζωής της οικογένειας, μετά τον θάνατο του ενός γονέα.

Απλώς αναλογιστείτε πόσο μεγάλες απολαβές μπορεί να έχει κάποιος, όταν θα έχει πραγματική ανάγκη από χρήματα, πληρώνοντας το ελάχιστο ασφάλιστρο σε μια ασφαλιστική εταιρία κάθε μήνα. Η εταιρία αυτή θα «πάρει τη θέση του» σε οικονομικό επίπεδο (σε περίπτωση θανάτου του) αναλαμβάνοντας να αποδώσει στην οικογένειά του ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών τους.

Με κανέναν άλλο τρόπο δεν μπορεί κάποιος να αγοράσει τόσα πολλά, πληρώνοντας τόσα λίγα!

Στην Ελλάδα δυστυχώς τα επίπεδα των συμβολαίων Ασφαλειών Ζωής, σε σχέση με το μέγεθος του πληθυσμού μας και με την συνακόλουθη ανάγκη λόγω της οικονομικής κρίσης, είναι πολύ χαμηλά! Το μεγαλύτερο ποσοστό συμβολαίων συναντάται στους δανειολήπτες οι οποίοι συνάπτουν το συμβόλαιο έτσι ώστε να εξασφαλίσουν την οικογένειά τους απέναντι στη δανειακή υποχρέωση που απορρέει από το στεγαστικό δάνειο (Παρόμοιο φαινόμενο συναντάμε και στην ασφάλεια σπιτιού – οικίας).

Οι ασφαλιστικές εταιρείες που παρέχουν τα συγκεκριμένα προϊόντα ασφαλειών ζωής στην Ελλάδα είναι πάρα πολλές. Η μεταξύ τους σύγκριση ωστόσο, μπορεί να γίνει μόνο από επαγγελματία ασφαλιστικό σύμβουλο, ενώ οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το πρόγραμμα, την ηλικία, τη διάρκεια κλπ. Εμείς είμαστε θέση να σας παρουσιάσουμε τις καλύτερες υφιστάμενες τιμές στις Ασφάλειες Ζωής, εφόσον πρώτα αναλύσουμε τις ανάγκες σας και καταλήξουμε, κατόπιν σύγκρισης όλης της αγοράς, στο πλέον κατάλληλο πρόγραμμα για την περίπτωσή σας.

Ενδεικτικές ασφαλιστικές εταιρείες που προσφέρουν τα συγκεκριμένα προγράμματα είναι οι: Eurolife, Generali, Εθνική Ασφαλιστική, NN, Interamerican, Allianz κλπ.

Μπορείτε να ενημερωθείτε και online για το κόστος μίας ασφάλειας ζωής στον ακόλουθο πίνακα:

 Ηλικία Ασφαλισμένο  Κεφάλαιο Ασφαλισμένο  Κεφάλαιο Ασφαλισμένο  Κεφάλαιο
  50.000 € 100.000 € 150.000 €
 3070,00 €150,00 €210,00 €
 3590,00 €190,00 €270,00 €
 40120,00 €250,00 €350,00 €
 45170,00 €350,00 €500,00 €
 50250,00 €510,00 €740,00 €
 55380,00 €770,00 €1.130,00 €
 60590,00 €1.180,00 €1.740,00 €

Σημείωση: οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν δικαίωμα συμβολαίου – ασφαλιστηρίου, αποκλειστικά και μόνο στην πρώτη δόση κατά την έναρξη της ασφάλισης.

Τα ασφάλιστρα είναι μικτά και ετήσια καθώς περιλαμβάνουν και την εισφορά Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής 0,75%.

Αξίζει να διαβάσετε… Μια «φανταστική ιστορία με Αληθινό μήνυμα»

Ένα μικρό αγοράκι καθώς έπαιζε στην αυλή του σπιτιού του με το ποδήλατο του έπεσε και χτύπησε ελαφρά. Τρομοκρατημένο με μάτια βουρκωμένα γύρισε το βλέμμα του προς το σπίτι .

Ο πατέρας του που είχε αντιληφθεί το περιστατικό έτρεχε ήδη για να το βοηθήσει, να το καθησυχάσει και να φροντίσει τις πληγές του. Το πήρε μια στοργική αγκαλιά και του είπε :

«Ησύχασε! Είμαι ΕΔΩ εγώ για σένα!».

asfalisi zois paidiouΤο μικρό αγοράκι αφού ένοιωσε ασφάλεια και ησύχασε γύρισε με μάτια γεμάτα απορία και έθεσε ένα αφοπλιστικό ερώτημα στον πατέρα του : «Μου υπόσχεσαι πως θα είσαι πάντα ΕΔΩ για μένα;»

Και ο πατέρας απάντησε, παίρνοντας αγκαλιά τον μικρό του γιο : «Μα και βέβαια αγόρι μου. Θα είμαι πάντα ΕΔΩ για σένα. Ο,ΤΙ ΚΙ ΑΝ ΣΥΜΒΕΙ !!!».

Άραγε πόση βεβαιότητα μπορεί να χαρακτηρίζει μια τέτοια δήλωση, από έναν πατέρα ή μια μητέρα, που ωστόσο, έχει τις ειλικρινέστερες των προθέσεων; Πόσο πραγματικά αληθής μπορεί να είναι όταν δεν υπάρχει ένα μικρό έστω κεφάλαιο ασφάλισης Ζωής και Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας;  Φυσικά κι ένας γονέας όσο είναι ΠΑΡΩΝ και ΥΓΙΗΣ θα κάνει τα πάντα για τα παιδιά του. Τι γίνεται όμως όταν  η μοίρα έχει άλλα σχέδια;

  • Πώς θα είναι ΕΚΕΙ (μεταφορικά) να εξασφαλίσει το βιοτικό επίπεδο της οικογένειάς του;
  • Πώς θα είναι ΕΚΕΙ για να χρηματοδοτήσει τις σπουδές ή το επαγγελματικό ξεκίνημα των παιδιών του παιδιού προκειμένου να έχουν ΙΣΕΣ ευκαιρίες σε μια ολοένα και πιο ανταγωνιστική κοινωνία;

Και άλλα τόσα ερωτήματα που μπορούν να τεθούν….

Αν με τη βοήθεια ενός συμβούλου ένας οικογενειάρχης έχει προβλέψει σωστά, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ. Μπορεί όχι με φυσική παρουσία αλλά με το έργο του, ώστε η περιουσία της οικογένειας να μείνει ανέπαφη.

  • Θα είναι εκεί και θα προσφέρει τους απαραίτητους πόρους για μια ποιοτική διαβίωση.
  • Θα είναι εκεί γιατί δε θα στερήσει τη μητέρα από τα παιδιά του είτε γιατί σε άλλη περίπτωση θα χρειαζόταν να εργαστεί είτε αν εργαζόταν ήδη να τους προσφέρει μια μητέρα με υγιή ψυχολογία και όχι διαταραγμένη λόγω της οικονομικής ανασφάλειας.
  • Θα είναι ΕΚΕΙ στο ξεκίνημα της ζωής των παιδιών του οπότε και θα έχουν τους απαραίτητους πόρους για τις σπουδές τους ή για να σχεδιάσουν στρατηγικά την καριέρα τους και να μην αναγκαστούν, λόγω οικονομικής στενότητας, να συμβιβαστούν με ασύμφορες καταστάσεις στην ανταγωνιστική αγορά εργασίας.

Είναι μια πράξη έμπρακτα αποδεδειγμένης αγάπης, αλλά και μια πράξη ΕΥΘΥΝΗΣ. Η ασφάλιση Ζωής και Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας δεν είναι ένα απλό συμβόλαιο με πολλά γράμματα και όρους. Είναι μια ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΓΑΠΗΣ προς την οικογένεια.

«Αγαπημένο μου παιδί, αν και θεωρώ ότι τα χρήματα αυτά υπολείπονται – και δεν υπάρχει καμία σύγκριση του ποσού – με την αξία και τις δυνατότητες σου , ελπίζω με αυτά να πραγματοποιήσεις ένα όνειρο σου. Εγώ πάντως με αυτό τον τρόπο πραγματοποιώ το δικό μου, που είναι σε αντίθεση με πολλούς ανθρώπους , εσύ να έχεις επιλογές , δηλαδή…

Να είσαι ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ…!»

Με απέραντη αγάπη μαμά – μπαμπάς.

Κλείνοντας, πρέπει να αναφερθεί ότι δεν υπάρχει τίποτα στον κόσμο πιο έξυπνο, πιο ανθρώπινο, πιο ουσιαστικό και πιο πρακτικό για τον άνθρωπο της μεσαίας ιδίως κοινωνικής τάξης από το να έχει στο συρτάρι του ένα ασφαλιστήριο Ζωής κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του που να μην υπάρχει καμία δύναμη να το αλλοιώσει ή να το εξασθενήσει.

Τι πρέπει να κάνεις; Είναι πολύ απλό!

Καλείς τον ασφαλιστή, συζητάς μαζί του τους όρους, τα ασφαλιζόμενα ποσά και τα ασφάλιστρα, υπογράφεις την εντολή και παίρνεις στην κατοχή σου το συμβόλαιο. Όλα αυτά συμβαίνουν σε ελάχιστο χρόνο. Από τη στιγμή εκείνη η οικογένειά σου κι εσύ έχετε μια περιουσία, που κανένα άλλο μέσο και είδος αποταμιεύσεως δεν μπορεί να σου εξασφαλίσει.