Ασφάλιση Αλλοδαπών

 

Ηλικία από 3 μηνών

έως 18 ετών

 

από 19 ετών

έως 45 ετών

από 46 ετών

έως 60 ετών

 από 61 ετών

έως 65 ετών

από 66 ετών

έως 74 ετών

από 75 ετών

έως 79 ετών

80 ετών από 81 και άνω
67€/έτος 68€/έτος 85€/έτος  94€/έτος  127€/έτος  375€/έτος 695€/έτος 740€/έτος

Καλύψεις Πακέτου (Immigrants Insurance) (υποχρεωτικές βάσει διατάξεων του άρθρου 6 περ. (ε) του ν. 4251/2014):

  1. Θάνατος από Ατύχημα (Death due to Accident) 1.000€
  2. Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα 15.000€
  3. Μόνιμη Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα 15.000€
  4. Ιατρο – Φαρμακευτικά Έξοδα από Ατύχημα ή Ασθένεια 20% συμμετοχή ασφαλισμένου (Medico – pharmaceutical due to Accident or Disease 20% insured participation) 1.500€
  5. Νοσοκομειακή περίθαλψη από Ατύχημα ή Ασθένεια 20% συμμετοχή ασφαλισμένου (Medico-pharmaceutical due to Accident or Disease 20% insured participation) 15.000€

Για όλα τα παραπάνω εκδίδουμε Άμεσα βεβαίωση ασφάλισης την οποία ο Ασφαλιζόμενος μπορεί να παραδώσει στις αρμόδιες υπηρεσίες, που

απαιτείται, για να εκδώσει ή να ανανεώσει την άδεια παραμονής του.

Τρόποι πληρωμής:

α) Μετρητά στα Γραφεία μας

β) Αντικαταβολή

γ) Κατάθεση σε Τραπεζικό λογαριασμό

δ) Πιστωτική Κάρτα με έως 3 άτοκες δόσεις

Αν επιθυμείτε τις παραπάνω ή επιπλέον καλύψεις επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας  Με ενδιαφέρει

Το ανταγωνιστικό μας αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε αλλοδαπούς που ζουν, εργάζονται και σπουδάζουν στην χώρα μας και για τους οποίους η ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη είναι η καλύτερη επιλογή για την περίθαλψη τους.

Το πρόγραμμα καλύπτει τις δαπάνες Νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης που πραγματοποιήθηκαν εντός Δημόσιου Νοσοκομείου συνέπεια Ατυχήματος ή Ασθένειας. Παράλληλα παρέχει αποζημίωση στον ασφαλιζόμενο σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής ή Μερικής Ανικανότητας από Ατύχημα. Είναι ετήσιας διάρκειας και ισχύει αποκλειστικά εντός Ελληνικής επικράτειας. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν αλλοδαποί πολίτες ηλικίας από 3 μηνών έως 84 ετών.

Διευκρινίσεις:

▪ Η κάλυψη ισχύει στα Δημόσια Νοσοκομεία της Ελλάδος.
▪ Οι παροχές της Μονίμου Μερικής Ανικανότητας ακολουθούν τα ποσοστά του σχετικού πίνακα παροχών των Γενικών/Ειδικών όρων που επισυνάπτονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να υπερβούν για όλη τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης σε σύνολο το 100% της παροχής Μονίμου Ολικής Ανικανότητας.
▪ Όσον αφορά τα Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα & την Νοσοκομειακή Περίθαλψη απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή αποζημίωσης είναι η προσκόμιση των σχετικών πρωτότυπων δικαιολογητικών / παραστατικών (τιμολόγιο, αποδείξεις πληρωμής).
▪ Δικαιούχοι του ασφαλίσματος ορίζονται οι ίδιοι ή οι νόμιμοι κληρονόμοι τω ασφαλισμένων.
▪ Οι ανωτέρω παροχές ισχύουν όλο το 24ωρο εντός της Ελληνικής Επικράτειας και μόνο.
▪ Η ασφάλιση ισχύει έως/ λήγει με τη συμπλήρωση του 85ου έτους ηλικίας του ασφαλισμένου.

Απαραίτητα έγγραφα για την έκδοση συμβολαίου:

• Πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση Ασφάλισης
• Φωτοτυπία Διαβατηρίου ή/και VISA όπου απαιτείται ή Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους/μπλε βεβαίωση (ή/ και άδεια παραμονής, εφόσον υπάρχει προγενέστερη)

Δείτε το αντίστοιχο ΦΕΚ του νόμου παρακάτω:

Ε Λ Λ Η Ν Ι ΚΗ Δ ΗΜΟ Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2014
Α.Π.: οικ. 53821/2014

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός του συνόλου των κινδύνων και των καλυπτόμενων παροχών για την κάλυψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας των πολιτών τρίτων χωρών που αιτούνται χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής και ασφαλίζονται σε ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α΄), «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις»

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).

3. Τη με αριθμό 4062/25.7.2014 (ΦΕΚ 2110 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Γεώργιο Ντόλιο.

4. Το υπ’ αριθ.89/2014 (ΦΕΚ 134 Α΄) π.δ. « Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

5. Το υπ’ αριθ.86/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) π.δ. «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

6.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Καθορίζουμε το σύνολο των κινδύνων και το ύψος των καλυπτόμενων παροχών για την κάλυψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας των πολιτών τρίτων χωρών που μπορούν να ασφαλίζονται σε ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς

Άρθρο μόνο

Α. Πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται ή διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα για έναν από τους λόγους του ν. 4251/2014 και αιτούνται τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας διαμονής, ο τύπος της οποίας παρέχει τη δυνατότητα ασφάλισης σε ιδιωτικό φορέα ασφάλισης, υποχρεούνται κατά την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος, να υποβάλλουν:

α) Ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχουν συναφθεί στην αλλοδαπή εφόσον ρητά αναφέρουν ότι καλύπτουν τον ενδιαφερόμενο για όσο διάστημα διαμένει στην Ελλάδα ή

β) Ασφαλιστήρια συμβόλαια που συνάπτονται στην Ελλάδα

Β. Οι καλύψεις των ασφαλιστήριων συμβολαίων προκειμένου να πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 6 περ. (ε) του ν. 4251/2014, αφορούν σε:

• Ασφάλιση μόνιμης ολικής ή μερικής ανικανότητας από ατύχημα. Το ύψος των καλυπτόμενων παροχών θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 15.000 ευρώ ετησίως με συμμετοχή του ασφαλιζόμενου 20% κατ’ ανώτατο όριο.

• Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ασθένεια ή ατύχημα. Το ύψος των καλυπτόμενων παροχών θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 1500 ευρώ ετησίως. με συμμετοχή του ασφαλιζόμενου 20% κατ’ ανώτατο όριο.

• Ευρεία νοσοκομειακή περίθαλψη. Το ύψος των καλυπτόμενων παροχών θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 10.000 ευρώ ετησίως με συμμετοχή του ασφαλιζόμενου 20% κατ’ ανώτατο όριο

Γ. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια δεν θα γίνονται δεκτά σε περιπτώσεις που περιλαμβάνουν απαλλαγές και ειδικές πρόσθετες συμφωνίες.

Δ. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα πρέπει να καλύπτουν χρονικό διάστημα ενός έτους. Εάν η διάρκεια του τίτλου διαμονής υπερβαίνει τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου, αυτό θα προσκομίζεται υποχρεωτικά ανά έτος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος