Νομική Προστασία Ιδιώτη

νομικη προστασια

ΟΧΗΜΑΤΟΣ & ΟΔΗΓΟΥ

1. ∆ιεκδίκηση αποζηµιώσεων.

2. Υπεράσπιση σε Ποινικά ∆ικαστήρια.

3. ∆ιοικητικές προσφυγές (άδεια κυκλοφορίας-δίπλωµα).

4. ∆ιεκδικήσεις και αποκρούσεις από Ενοχικές Συµβάσεις κατοικίας τους. (αγοραπωλησία, ανταλλαγή, επισκευή κ.λπ. οχηµάτων).

5. Πραγµατογνωµοσύνη (ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΠΑΤΡΑ – ΒΟΛΟΣ).

6. ∆ιαφορές των Ασφαλισµένων µας µε τις ασφαλιστικές Ευθύνης του Ασφαλισµένου µας. τους εταιρίες (φιλικός διακανονισµός, ασφαλίσεις πυρός, κλοπής, ίδιες ζηµίες, επανείσπραξη κ.λπ.).

7. Κάλυψη εξόδων µετάβασης, διανυκτέρευσης και διατροφής του Ασφαλισµένου Οδηγού και του Μάρτυρά του στην περίπτωση που καλούνται  σε Ποινικό ∆ικαστήριο εκτός του τόπου της µόνιµης.

8. Άµεση πληρωµή ζηµιών από ανασφάλιστο όχηµα.

9. Αποκρούσεις αγωγών σε ειδικές περιπτώσεις. όλες τις ζηµίες άνω των 400,00 € και οπουδήποτε στην Ελλάδα σε περίπτωση ολικής καταστροφής του οχήµατος.

10. Προσεπίκληση της ασφαλιστικής εταιρίας Αστικής.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

1. ∆ιεκδίκηση αποζηµιώσεων.

2. Υπεράσπιση σε Ποινικά ∆ικαστήρια. τους εταιρίες από Ασφαλιστήρια Συµβόλαια Ζωής, Υγείας, Περιουσίας κ.λπ.

3. ∆ιεκδικήσεις και αποκρούσεις από Ενοχικές Συµβάσεις.

4. Εργατοϋπαλληλικές διαφορές µε εργοδότες.

5. ∆ιαφορές των Ασφαλισµένων µας µε Τράπεζες (σχετικά φωτιά, διάρρηξη σωληνώσεων, έκρηξη, καιρικά µε ∆άνεια, Πιστωτικές Κάρτες κ.λπ.) φαινόµενα κ.λπ.

6. Μισθωτικές διαφορές µε τον ιδιοκτήτη της ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για απαιτήσεις µέχρι 400,00€ οικογενειακής στέγης. γίνονται µόνον εξώδικες ενέργειες.

7. ∆ιαφορές των Ασφαλισµένων µας µε τις ασφαλιστικές.

8. Πραγµατογνωµοσύνη για ζηµιές άνω των 500,00€.

SUPERPLAN

(ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ Νοµικής Προστασίας ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΟΧΗΜΑΤΟΣ & Ο∆ΗΓΟΥ)

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

1. Παραφύλαξη των συµφερόντων του Εκµισθωτή από τη µισθωτική σύµβαση.

2. Υπεράσπιση σε Ποινικά ∆ικαστήρια του Εκµισθωτή προς απόκρουση κατηγορίας αδικήµατος εξ αµελείας.

3. ∆ιεκδίκηση ή απόκρουση από Ενοχικές Συµβάσεις που αφορούν το ακίνητο (διαφορές µε συνεργεία επισκευών γενικά).

4. Παραφύλαξη συµφερόντων του εκµισθωτή από ασφαλιστικές συµβάσεις που καλύπτουν το µίσθιο κατά κινδύνων περιουσίας.

ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

1. ∆ιεκδίκηση αξιώσεων αποζηµίωσης για ζηµιές που προκλήθηκαν στο σκάφος του Ασφαλισµένου.

2. Απόκρουση ποινικών κατηγοριών για τραυµατισµό ή θανάτωση τρίτων, ρύπανση της θάλασσας, καθώς και παραβάσεων για µη τήρηση κανόνων ναυσιπλοΐας.

3. Διεκδίκηση ή απόκρουση από διαφορές µε τρίτους, όπως µε µαρίνα ελλιµενισµού, µε ναυπηγεία επισκευής, ναυλωτές ή αγοραστές του Ασφαλισµένου Σκάφους.

4. ∆ιαφορές των Ασφαλισµένων µας µε τις ασφαλιστικές τους εταιρίες.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος