Οριστική Διαγραφή Ανασφάλιστων Ι.Χ.

Σχετικά με τον εντοπισμό των ανασφάλιστων οχημάτων και την επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία εντοπισμού δεν έχει ολοκληρωθεί, αντιθέτως, υπολογίζεται να πραγματοποιηθεί τρίτη διασταύρωση στις αρχές Σεπτεμβρίου η οποία θα είναι και καθοριστική. Όσοι εντοπιστούν ανασφάλιστοι, θα κληθούν να πληρώσουν και τα αναλογούντα πρόστιμα που προβλέπει η πρόσφατη νομοθεσία.

Την διαδικασία για οριστική διαγραφή ανασφάλιστων Ι.Χ θέτει το υπουργείο Οικονομικών, με σκοπό να απεμπλακούν αρκετοί πολίτες από ένα αυτοκίνητο που δεν βρίσκεται πλέον στην κατοχή τους, είτε γιατί έχει καταστραφεί είτε γιατί έχει κλαπεί είτε γιατί έχει πουληθεί.

Η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στον μήνα Σεπτέμβριο.

Ειδικότερα, η διαδικασία θα γίνεται με ένα μικρό κόστος των 20 ευρώ και όποιος την ολοκληρώσει δεν θα εμφανίζεται ανασφάλιστος στα μητρώα του Υπουργείου Οικονομικών όπως επίσης δεν θα εμφανίζεται και με απλήρωτα Τέλη Κυκλοφορίας.

Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία το υπουργείο Οικονομικών θα διενεργήσει πάλι τον έλεγχο για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων ΙΧ και όσοι βρεθούν ακάλυπτοι θα επωμιστούν πέρα από το κόστος της ασφάλισης, και το παράβολο που φθάνει μέχρι και 250 ευρώ ανάλογα με τον κυβισμό.

Πώς θα γίνει η οριστική διαγραφή με 20 ευρώ Σύμφωνα με τη νομοθετική ρύθμιση:

1. Για επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα πριν τις 4.3.2004, τα οποία δεν βρίσκονται πλέον στην κατοχή των ιδιοκτητών τους, οι τελευταίοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση διαγραφής αυτών από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, χωρίς την προσκόμιση Πιστοποιητικού Καταστροφής του οχήματος, στην περίπτωση που αυτά έχουν δοθεί για καταστροφή, διάλυση ή αχρήστευση έως τις 4.3.2004, γεγονός που βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος και κάθε άλλο διαθέσιμο αποδεικτικό έγγραφο. Εφόσον για τα έτη που έπονται της δηλωθείσας ημερομηνία διάλυσης, αχρήστευσης ή καταστροφής του οχήματος, έχουν καταβληθεί τέλη κυκλοφορίας, αυτά δεν επιστρέφονται.

2. Η αίτηση διαγραφής υποβάλλεται σε οποιαδήποτε υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της Χώρας και σε αυτή αναγράφεται ο λόγος για τον οποίο ζητείται η οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου.

3. Με την αίτηση υπεύθυνη δήλωση παραδίδονται στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες του αυτοκινήτου, εφόσον βρίσκονται στην κατοχή του αιτούντος τη διαγραφή. Αίτηση διαγραφής μπορεί να υποβληθεί και από κληρονόμους, μετά τη δήλωση αποδοχής της κληρονομίας, για κληρονομηθέντα αυτοκίνητα τα οποία είχαν δοθεί για καταστροφή, διάλυση ή αχρήστευση έως τις 4.3.2004.

4. Στον αιτούντα χορηγείται βεβαίωση διαγραφής με ημερομηνία 4.3.2004, εκτός εάν από επίσημο δημόσιο έγγραφο που συνυποβάλλεται με την υπεύθυνη δήλωση, αποδεικνύεται ότι η καταστροφή, διάλυση ή αχρήστευση πραγματοποιήθηκε πριν την ημερομηνία αυτή. Στην περίπτωση αυτή ως ημερομηνία διαγραφής ορίζεται η ημερομηνία που προκύπτει από το έγγραφο.

5. Για την κατάθεση της αίτησης και τη διεκπεραίωση της διαδικασίας οριστικής διαγραφής των οχημάτων, καταβάλλεται από τον αιτούντα τέλος διαγραφής ύψους 20 ευρώ.

Πρόστιμο

Σε περίπτωση οριστικής διαγραφής οχήματος που βασίστηκε αποδεδειγμένα σε ψευδή δήλωση, επιβάλλεται, πλέον των σχετικών ποινικών κυρώσεων περί ψευδούς δηλώσεως, διοικητικό πρόστιμο υπέρ του Δημοσίου ύψους 1.500 ευρώ. Το όχημα κατάσχεται και περιέρχεται στην κυριότητα του Δημοσίου και στη συνέχεια παραδίδεται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού για το Νομό Αττικής ή στο αρμόδιο Τελωνείο για τους υπόλοιπους νομούς.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος