Οδηγία IDD – Insurance Distribution Directive

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2016/97/ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Μετά την ψήφιση του νόμου περί της ενσωμάτωσης στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ι.D.D), ο οποίος κωδικοποιεί όλη μέχρι πρότινος νομοθεσία περί διαμεσολάβησης, σας παρουσιάζουμε παρακάτω ένα ενημερωτικό οδηγό με τις κυριότερες υποχρεώσεις και τις αλλαγές του νέου

νομοθετικού πλαισίου.

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Προβλέπονται πλέον αποκλειστικά και μόνο οι κάτωθι κατηγορίες ασφαλιστικών διαμεσολαβητών:

 • οι ασφαλιστικοί πράκτορες,
 • οι συντονιστές ασφαλιστικών πρακτόρων
 • οι μεσίτες ασφαλίσεων
 • οι 5ιαμεσολαβητές δευτερεύουσας δραστηριότητας: πρόκειται για φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων η κύρια δραστηριότητα δεν είναι η διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και τα ασφαλιστικά προϊόντα που διανέμουν μπορούν να είναι συμπληρωματικά ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας που ασκούν ως κύρια δραστηριότητα (χαρακτηριστικό παράδειγμα: εταιρίες ενοικιάσεων οχημάτων ή γραφεία ταξιδίων).

Β. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ κλπ)

 1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της παραπάνω παραγράφου πρέπει να επιλέξει, εντός των προθεσμιών που τάσσει ο νόμος (βλ παρακάτω παρ. Γ), την κατηγορία διαμεσολαβητή στην οποία επιθυμεί να ενταχθεί και στην συνέχεια πρέπει να εγγραφεί στο Ειδικό Μητρώο του Επιμελητηρίου Διαμεσολαβητών στις εξής κατηγορίες, προσκομίζοντας όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται:
 • Είτε ως ασφαλιστικός πράκτορας ή /και συντονιστής ασφαλιστικών πρακτόρων (μπορεί να επιλέξει μια εκ των δυο κατηγοριών ή και τις δύο μαζί)
 • Είτε μόνο ως μεσίτης ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων
 • Είτε μόνο ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δευτερεύουσας δραστηριότητας.

Πρέπει να τονισθεί στο σημείο αυτό ότι με βάση το νέο νόμο υπάρχει απόλυτο ασυμβίβαστο μεταξύ των κατηγοριών αυτών μεταξύ τους, είτε με την έννοια της επιλογής κατηγορίας είτε και της συνεργασίας μεταξύ των κατηγοριών. Μόνη εξαίρεση η κατηγορία του συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων η οποία μπορεί να ασκείται παράλληλα με αυτή του πράκτορα και επίσης επιτρέπεται η μεταξύ τους συνεργασία. Μια ακόμα εξαίρεση του ασυμβίβαστου των ιδιοτήτων που προβλέπει ο νέος νόμος είναι η εκπροσώπηση της Ένωσης Ασφαλιστών Lloyd’s η οποία επιτρέπεται στον μεσίτη ασφαλίσεων.

 1. Το νομικό πρόσωπο που ασκεί την δραστηριότητα της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης πρέπει να κοινοποιήσει στο οικείο επιμελητήριο νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του οργάνου διοίκησής του, με την οποία να ορίζεται ένα ή περισσότερα πρόσωπα στα οποία ανατίθεται η ευθύνη για την δραστηριότητα της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων.
 1. Για την εγγραφή του στο ειδικό μητρώο, ο ενδιαφερόμενος ασφαλιστικός και αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής για τις κατηγορίες ασφαλιστικού πράκτορα, συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων ή μεσίτη υποβάλλει στο αρμόδιο επιμελητήριο τα εξής έγγραφα:

α) Απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου ή ισότιμου σχολείου της αλλοδαπής.

β) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, που αναζητείται αυτεπάγγελτα και ανανεώνεται κάθε δύο έτη με επιμέλεια του αρμόδιου επιμελητηρίου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για έγκλημα κατά της περιουσίας ή σχετιζόμενο με χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες και ειδικότερα για τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, απάτη, απιστία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, εκβίαση, κλοπή, λαθρεμπορία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, καταδολίευση δανειστών, έκδοση ακάλυπτων επιταγών, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.

γ) Πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει κατατεθεί σε βάρος του αίτηση για πτώχευση και αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει πτωχεύσει ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή, αν έχει πτωχεύσει, ότι έχει αποκατασταθεί.

δ) Πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει υποβληθεί σε στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.

ε) Βεβαίωση ασφάλισης της επαγγελματικής αστικής ευθύνης του, η οποία να καλύπτει το σύνολο του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη εγγύηση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από επαγγελματική αμέλεια, για ποσό τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα χιλιάδων εξακοσίων δεκαοκτώ (1.250.618) ευρώ ανά απαίτηση και τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι επτά (1.875.927) ευρώ συνολικά κατ’ έτος για όλες τις απαιτήσεις, εκτός αν ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής, πλην του μεσίτη, προσκομίσει βεβαίωση της ασφαλιστικής επιχείρησης επ’ ονόματι της οποίας ενεργεί ή από την οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί, από την οποία να προκύπτει ότι η εν λόγω ασφαλιστική επιχείρηση έχει αναλάβει πλήρως την επαγγελματική αστική ευθύνη για τις ενέργειές του. Τα ανωτέρω ποσά αναπροσαρμόζονται, με απόφαση της εποπτικής αρχής, σε περίπτωση αναθεώρησής τους από την Ε.Α.Α.Ε.Σ.. Το μέγιστο ποσό απαλλαγής από την ασφαλιστική κάλυψη του πρώτου εδαφίου, εφόσον προβλέπεται στη σύμβαση, δεν μπορεί να ξεπερνά αυτό των δεκαοκτώ χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (18.760) ευρώ.

στ) Ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά επαγγελματικών γνώσεων που προβλέπονται κατά περίπτωση.

ζ) Υπεύθυνη δήλωση του ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή με τις εξής πληροφορίες:

αα) την ταυτότητα των μετόχων ή των εταίρων, είτε πρόκειται για φυσικά είτε για νομικά πρόσωπα, που κατέχουν συμμετοχή πάνω από 10% στον διαμεσολαβητή και τα ποσοστά των εν λόγω συμμετοχών τους,

ββ) την ταυτότητα των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με τον διαμεσολαβητή,

γγ) πληροφορίες ότι οι εν λόγω συμμετοχές ή οι στενοί δεσμοί δεν παρεμποδίζουν την αποτελεσματική άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της εποπτικής αρχής.

 1. Επιπλέον των ανωτέρω, ο αιτών, προκειμένου να εγγραφεί στο ειδικό μητρώο ως συντονιστής ασφαλιστικών πρακτόρων, προσκομίζει έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ότι επί τουλάχιστον τρία (3) έτη είτε ήταν εγγεγραμμένος ως φυσικό πρόσωπο στο ειδικό μητρώο σε οποιαδήποτε κατηγορία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, ή έχει διατελέσει μέλος της διοίκησης ή μέλος του οργάνου διοίκησης που ήταν υπεύθυνο για τη δραστηριότητα της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, σε επιχείρηση διαμεσολάβησης ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών

προϊόντων ή σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ή ότι έχει εργαστεί σε επιχείρηση διαμεσολάβησης ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών προϊόντων ή σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ως υπάλληλος που συμμετείχε άμεσα στις εργασίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Εφόσον ο αιτών την εγγραφή έχει πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, αρκεί να έφερε οποιαδήποτε από τις ιδιότητες του προηγούμενου εδαφίου επί δύο (2) έτη. Εφόσον ο αιτών την εγγραφή ως συντονιστής έχει μεταπτυχιακή εκπαίδευση ενός (1) τουλάχιστον έτους σε θέματα ιδιωτικής ασφάλισης, αρκεί να έφερε οποιαδήποτε από τις ιδιότητες του πρώτου εδαφίου επί ένα (1) έτος.

Δικαιολογητικά για την εγγραφή στο ειδικό μητρώο του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή δευτερεύουσας δραστηριότητας.

 

Για την εγγραφή στο ειδικό μητρώο, ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση προσκομίζει στο αρμόδιο επιμελητήριο τα εξής έγγραφα:

α) απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου ή ισότιμου σχολείου της αλλοδαπής,

β) πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα και ανανεώνεται κάθε δύο (2) έτη με επιμέλεια του αρμόδιου επιμελητηρίου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για έγκλημα κατά της περιουσίας ή σχετιζόμενο με χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες και ειδικότερα για τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, απάτη, απιστία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, εκβίαση, κλοπή, λαθρεμπορία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, καταδολίευση δανειστών, έκδοση ακάλυπτων επιταγών, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης,

γ) πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει πτωχεύσει ή, αν έχει πτωχεύσει, ότι έχει αποκατασταθεί,

δ) πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει υποβληθεί σε στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση,

ε) βεβαίωση της ασφαλιστικής επιχείρησης επ’ ονόματι της οποίας ενεργεί, ή από την οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί, από την οποία να προκύπτει ότι η εν λόγω ασφαλιστική επιχείρηση έχει αναλάβει πλήρως την επαγγελματική αστική ευθύνη για τις ενέργειες του διαμεσολαβητή σε σχέση με τα προωθούμενα προϊόντα της,

στ) τη βεβαίωση ότι οι γνώσεις και οι ικανότητες των προσώπων που, χωρίς να είναι μέλη του οργάνου διοίκησης των εν λόγω ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, έχουν ειδικώς εξουσιοδοτηθεί και φέρουν την ευθύνη για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, καθώς και των υπαλλήλων τους που συμμετέχουν άμεσα

στη δραστηριότητα αυτή, είναι επαρκείς και πληρούν τις απαιτήσεις νόμου, προκειμένου οι εν λόγω διαμεσολαβητές να εγγραφούν στο ειδικό μητρώο

ζ) υπεύθυνη δήλωση του διαμεσολαβητή με τις εξής πληροφορίες:

αα) την ταυτότητα των μετόχων ή των εταίρων, είτε πρόκειται για φυσικά είτε για νομικά πρόσωπα, που κατέχουν συμμετοχή πάνω από 10% στο διαμεσολαβητή και τα ποσοστά της συμμετοχής αυτής,

ββ) την ταυτότητα των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με το διαμεσολαβητή,

γγ) διαβεβαίωση ότι οι συμμετοχές αυτές ή οι στενοί δεσμοί δεν παρεμποδίζουν την αποτελεσματική άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της εποπτικής αρχής.

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ.

 1. Το άρθρο 48 του νόμου προβλέπει ότι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νέου νόμου είναι εγγεγραμμένοι στα αρμόδια επιμελητήρια σε περισσότερες από μία κατηγορίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, για τις οποίες υπάρχει το ασυμβίβαστο, υποχρεούνται εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, να δηλώσουν προς το αρμόδιο επιμελητήριο την κατηγορία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην οποία επιθυμούν να παραμείνουν εγγεγραμμένοι.

Τα αρμόδια επιμελητήρια έχουν καθήκον εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου:

α) να διαγράψουν από το ειδικό μητρώο τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που δεν συμμορφώθηκαν με την υποχρέωση της παραγράφου 1 από όλες τις κατηγορίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι,

β) να συγχωνεύσουν μηχανογραφικά, χωρίς άλλη διατύπωση, στην κατηγορία του ασφαλιστικού πράκτορα της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του νέου νόμου τις κατηγορίες του ασφαλιστικού πράκτορα, του συνδεδεμένου ασφαλιστικού πράκτορα, του ασφαλιστικού συμβούλου και του συνδεδεμένου ασφαλιστικού συμβούλου του ν. 1569/1985 και του π.δ. 190/2006, καθώς και τα πιστωτικά ιδρύματα, τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και τις επιχειρήσεις επενδύσεων, αποτυπώνοντας μηχανογραφικά τη μετονομασία και ένταξη ανά

περίπτωση όλων των προηγουμένων στην κατηγορία των «ασφαλιστικών πρακτόρων»,

γ) να συγχωνεύσουν μηχανογραφικά, στην κατηγορία των συντονιστών ασφαλιστικών πρακτόρων της περίπτωσης α) της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του νέου νόμου τις κατηγορίες των συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων και των συνδεδεμένων συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων του ν. 1569/1985 και του π.δ. 190/2006,

αποτυπώνοντας μηχανογραφικά τη μετονομασία των τελευταίων σε συντονιστές ασφαλιστικών πρακτόρων,

δ) να συγχωνεύσουν μηχανογραφικά την κατηγορία των μεσιτών ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων με την κατηγορία των μεσιτών ασφαλίσεων του ν. 1569/1985 και του π.δ. 190/2006, αποτυπώνοντας μηχανογραφικά τη μετονομασία των τελευταίων σε μεσίτες ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων.

 1. Κατά παρέκκλιση της ανωτέρω περίπτωσης β΄, όσοι έχουν εγγραφεί στην κατηγορία του ασφαλιστικού συμβούλου του ν. 1569/1985 και του π.δ. 190/2006 μετά την 1.1.2017 και παραμένουν εγγεγραμμένοι στην κατηγορία αυτή μέχρι τη δημοσίευση του νέου νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετονομάζονται και η

μετονομασία αυτή αποτυπώνεται μηχανογραφικά χωρίς άλλη διατύπωση από τα αρμόδια επιμελητήρια με τη μεταφορά τους στην κατηγορία του ασφαλιστικού πράκτορα, μόνον αφού συμπληρώσουν δύο (2) έτη από την εγγραφή τους στα μητρώα των επιμελητηρίων ή και το ειδικό μητρώο. Η κατηγορία του ασφαλιστικού συμβούλου διατηρείται στο ειδικό μητρώο και στο Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης (Ε.ΣΗ.Π.) μόνον για τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου και μόνον μέχρι το τέλος της διετίας που αναφέρεται παραπάνω, χωρίς να επιτρέπεται η εγγραφή νέων προσώπων στην κατηγορία του ασφαλιστικού συμβούλου μετά τη δημοσίευση του νέου νόμου.

 1. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω αναφερόμενων, οι εγγεγραμμένοι στα αρμόδια επιμελητήρια κατά τη δημοσίευση του παρόντος Μέρους:

α) στις κατηγορίες του ασφαλιστικού πράκτορα, του συνδεδεμένου ασφαλιστικού πράκτορα, του ασφαλιστικού συμβούλου και του συνδεδεμένου ασφαλιστικού συμβούλου του ν. 1569/1985 και του π.δ. 190/2006 εξομοιώνονται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου με τους ασφαλιστικούς πράκτορες της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του νέου νόμου, συγχωνεύονται αυτοδικαίως σε μία κατηγορία και ονομάζονται στο εξής «ασφαλιστικοί πράκτορες» της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 19,

β) στην κατηγορία «συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων» του ν. 1569/1985 και του π.δ. 190/2006, εξομοιώνονται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου με τους συντονιστές ασφαλιστικών πρακτόρων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του νέου νόμου και ονομάζονται στο εξής «συντονιστές ασφαλιστικών πρακτόρων» της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 19,

γ) στην κατηγορία «μεσίτες ασφαλίσεων» του ν. 1569/1985 και του π.δ. 190/2006 εξομοιώνονται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος με τους μεσίτες ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 19 και ονομάζονται στο εξής «μεσίτες ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων».

Δ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές κατά την άσκηση της δραστηριότητας διανομής οφείλουν να ενεργούν πάντοτε με έντιμο, δίκαιο και αμερόληπτο τρόπο και πάντοτε με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών. Βασικές υποχρεώσεις και κανόνες που πρέπει πάντοτε να τηρούν:

Οι διανομείς ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων:

α) επεξηγούν στον πελάτη τους όρους των ασφαλιστικών συμβάσεων που προτείνουν, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του πελάτη και διασφαλίζουν ότι η πληροφόρηση που λαμβάνει ο πελάτης είναι έγκαιρη, πλήρης, ορθή, επαρκής και κατάλληλη,

β) επισημαίνουν στον πελάτη τις συνέπειες της πρόωρης διακοπής ή ακύρωσης ή εξαγοράς του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του, καθώς και κάθε εξαίρεση από την ασφαλιστική κάλυψη, και τον ενημερώνουν για την υποχρέωσή του να προκαταβάλλει το ασφάλιστρο και για τις συνέπειες της μη έγκαιρης καταβολής του οφειλόμενου

ασφαλίστρου,

γ) ενημερώνουν τον πελάτη για τα δικαιώματα εναντίωσης, υπαναχώρησης και καταγγελίας του συμβολαίου του και του χορηγούν τα σχετικά έντυπα με απόδειξη παραλαβής,

δ) ενημερώνουν τον πελάτη αν παύσουν να ασκούν τη δραστηριότητα ασφαλιστικής διανομής,

ε) προωθούν μόνο προϊόντα ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα.

Οι διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων απαγορεύεται να χρησιμοποιούν μεθόδους αθέμιτου ανταγωνισμού, καθώς και αθέμιτες, παράνομες ή παραπλανητικές πράξεις και πρακτικές. Απαγορεύεται ιδίως να:

α) παρουσιάζουν παραπλανητικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο ως προς το ισχύον τιμολόγιο και τους όρους της ασφαλιστικής σύμβασης

β) υπόσχονται στον πελάτη καλύψεις που δεν περιλαμβάνονται στο ασφαλιστικό προϊόν που προωθούν, ή αποκρύπτουν κινδύνους που φέρει ο πελάτης ή/και κόστος που τον επιβαρύνει,

γ) δημιουργούν, αναπαράγουν και διαδίδουν δηλώσεις και φήμες που δεν στηρίζονται σε επίσημα δημοσιοποιημένα στοιχεία και που γίνονται ενσυνείδητα και αφορούν την οικονομική κατάσταση ή/και την κατάρτιση και την εν γένει ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από άλλους διανομείς ή άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις,

δ) προσφέρουν εκπτώσεις ή ειδικά ευεργετήματα με στόχο τη σύναψη ασφαλιστήριου συμβολαίου,

ε) διαφημίζουν εκπτώσεις, ωφελήματα ή και παροχές που δεν ανταποκρίνονται στα ισχύοντα τιμολόγια και όρους των ασφαλιστικών συμβολαίων,

στ) διακρίνουν μεταξύ πελατών που έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις ασφάλισης,

ζ) παραποιούν, αλλοιώνουν και με οποιονδήποτε τρόπο παρεμβαίνουν στη μορφή ή στο περιεχόμενο εγγράφων που αφορούν την ασφαλιστική σύμβαση, όπως αιτήσεων, ασφαλιστηρίων συμβολαίων και αποδείξεων είσπραξης ασφαλίστρου,

η) εισπράττουν ασφάλιστρο χωρίς να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για τη σύναψη σύμβασης ασφάλισης,

θ) παραδίδουν στον πελάτη μη γνήσιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Οι διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων οφείλουν να αναρτούν, σε εμφανές σημείο στο γραφείο των υπαλλήλων τους που συμμετέχουν άμεσα στις δραστηριότητες διανομής, πινακίδα με τα στοιχεία των υπαλλήλων αυτών, που αναγράφει ότι οι εν λόγω υπάλληλοι κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα για τη διαμεσολάβηση στη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων, με ειδική μνεία αν, κατά περίπτωση, επιτρέπεται να προωθούν ασφαλιστήρια με επενδυτικά χαρακτηριστικά.

Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

 1. Διαμεσολαβητές που ασκούν την διαμεσολάβηση ως κύρια δραστηριότητα

Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής γνωστοποιεί εγκαίρως και πριν από τη σύναψη μιας ασφαλιστικής σύμβασης τις εξής πληροφορίες προς τον πελάτη:

α) την ταυτότητά του, τη διεύθυνσή του, το γεγονός ότι είναι ασφαλιστικός διαμεσολαβητής και την συγκεκριμένη κατηγορία στην οποία είναι εγγεγραμμένος,

β) τον αριθμό ειδικού μητρώου στο οποίο είναι εγγεγραμμένος και το διαδικτυακό σύνδεσμο προς το Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης, ώστε ο πελάτης να είναι σε θέση να εξακριβώσει την εγγραφή του,

γ) ότι παρέχει συμβουλή για τα πωλούμενα ασφαλιστικά προϊόντα,

δ) τις διαδικασίες οι οποίες επιτρέπουν στον πελάτη και άλλους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν καταγγελίες για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, και τις διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών

ε) αν ο διαμεσολαβητής εκπροσωπεί τον πελάτη ή αν ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της ασφαλιστικής επιχείρησης,

στ) αν επιτρέπεται να προωθεί επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση,

ζ) αν του έχει δοθεί από την ασφαλιστική επιχείρηση εντολή είσπραξης ασφαλίστρων από τον πελάτη για λογαριασμό της. Σε περίπτωση που του έχει δοθεί εντολή είσπραξης και εφόσον η καταβολή των ασφαλίστρων δεν αποδεικνύεται από άλλα ισοδύναμα μέσα, όπως καταθετήριο σε τραπεζικό λογαριασμό και απόδειξη πληρωμής

στα ΕΛΤΑ, ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής παραδίδει στον πελάτη είτε την νόμιμη απόδειξη που εξέδωσε η ασφαλιστική επιχείρηση, είτε την υπογεγραμμένη απόδειξη που εκδίδει ο διαμεσολαβητής και περιλαμβάνει την ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης είσπραξης των ασφαλίστρων, τα πλήρη φορολογικά και επαγγελματικά

στοιχεία του εισπράξαντος, την επωνυμία της ασφαλιστικής επιχείρησης και τα πλήρη στοιχεία του πελάτη. Οι παραπάνω αποδείξεις είναι τριπλότυπες, ένα αντίγραφο παραδίδεται στον πελάτη, το δεύτερο στην ασφαλιστική επιχείρηση και το τρίτο τηρείται στο αρχείο του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Απαγορεύεται ρητά, η

εξουσιοδότηση προς είσπραξη ασφαλίστρων από τον διαμεσολαβητή σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την γραπτή συναίνεση της ασφαλιστικής επιχείρησης.

Επιπλέον των ανωτέρω, ο μεσίτης ασφαλίσεων πληροφορεί τον πελάτη ότι παρέχει αμερόληπτη και προσωπική ανάλυση των προϊόντων που προωθούνται στην ελληνική αγορά. Για το σκοπό της παροχής αμερόληπτης και προσωπικής ανάλυσης, ο μεσίτης ασφαλίσεων αναλύει επαρκώς μεγάλο αριθμό ασφαλιστικών συμβάσεων και προϊόντων που διατίθενται στην αγορά, ώστε να είναι σε θέση να συστήσει με εξατομικευμένα και επαγγελματικά κριτήρια τη σύμβαση ασφάλισης που ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη.

Πριν την σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, οι διανομείς συμπληρώνουν την αίτηση ασφάλισης βάσει των στοιχείων που παρέχει ο πελάτης, λαμβάνουν την υπογραφή του πελάτη επ’ αυτής και παραδίδουν το μεν πρωτότυπο στην ασφαλιστική επιχείρηση που αναλαμβάνει τον κίνδυνο, το δε αντίγραφό της στον πελάτη.

Επιπροσθέτως, ο διαμεσολαβητής πριν την σύναψη της σύμβασης παρέχει στον πελάτη και τις εξής πληροφορίες:

α) αν κατέχει οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε ασφαλιστική επιχείρηση που να φθάνει ή να υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου της,

β) αν ασφαλιστική επιχείρηση ή μητρική ασφαλιστικής επιχείρησης κατέχει οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση συμμετοχή που να φθάνει ή να υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή,

γ) σε σχέση με την προτεινόμενη σύμβαση:

αα) αν είναι μεσίτης, ότι παρέχει συμβουλή βάσει αμερόληπτης και προσωπικής ανάλυσης, δηλαδή με βάση την ανάλυση επαρκούς αριθμού ασφαλιστικών συμβάσεων που διατίθενται στην αγορά, ώστε αυτός να είναι σε θέση να προβεί σε εξατομικευμένη σύσταση, σύμφωνα με επαγγελματικά κριτήρια, της ασφαλιστικής σύμβασης που θα ανταποκρίνεται πληρέστερα στις ανάγκες του πελάτη,

ββ) αν ο ασφαλιστικός πράκτορας διανέμει προϊόντα μίας μόνον ασφαλιστικής επιχείρησης, είτε αυτή αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τη δραστηριότητά του είτε όχι, ενημερώνει τον πελάτη για την αποκλειστικότητα της συνεργασίας και για την επωνυμία της ασφαλιστικής επιχείρησης,

γγ) αν ο ασφαλιστικός πράκτορας δραστηριοποιείται σε συνεργασία με περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, γνωστοποιεί στον πελάτη τις επωνυμίες των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και τα προϊόντα τους τα οποία διανέμει,

δ) Τη φύση της αμοιβής που λαμβάνει σε σχέση με τη σύμβαση ασφάλισης και ειδικότερα αν εργάζεται:

– βάσει αμοιβής που καταβάλλεται απευθείας από τον πελάτη,

– βάσει προμήθειας κάθε είδους που περιλαμβάνεται στο ασφάλιστρο,

-βάσει άλλου τύπου αμοιβής, συμπεριλαμβανομένου κάθε είδους οικονομικού οφέλους, που προτείνεται ή παρέχεται σε σχέση με τη σύμβαση ασφάλισης,

-βάσει συνδυασμού οποιουδήποτε τύπου αμοιβής ορίζεται στις παραπάνω υποπεριπτώσεις.

Σημειώνεται ότι εις ότι αφορά στην υποχρέωση ενημέρωσης περί της αμοιβής που λαμβάνει, ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δεν είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει για το ποσό της αμοιβής αλλά μόνο για την ΦΥΣΗ αυτής (πχ προμήθεια από την ασφαλιστική επιχείρηση, άλλου είδους προμήθεια, συνδυασμός κλπ).

Επιπλέον, για πρώτη φορά με τον νέο νόμο καθιερώνεται η υποχρέωση του διαμεσολαβητή να παραδίδει στον πελάτη πριν την σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης το ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ. Το έγγραφο αυτό είναι σε συγκεκριμένη υποχρεωτική μορφή, η οποία προβλέπεται από Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπονται σε αυτούς. Το εν λόγω έγγραφο παραδίδεται από την ασφαλιστική επιχείρηση στον διαμεσολαβητή, είναι ξεχωριστό για κάθε ένα από τα προϊόντα της εταιρίας τα οποία διανέμει ο διαμεσολαβητής και ο τελευταίος οφείλει να παραδώσει και να μπορεί να αποδείξει ότι παρέδωσε στο πελάτη το έγγραφο που αντιστοιχεί στο προϊόν που ο τελευταίος επέλεξε, πριν την σύναψη της σ.

 1. Διαμεσολαβητές που ασκούν την διαμεσολάβηση ως δευτερεύουσα δραστηριότητα.

Οφείλουν να γνωστοποιούν στον πελάτη:

α) την ταυτότητά τους, τη διεύθυνσή τους, το γεγονός ότι είναι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και την συγκεκριμένη κατηγορία στην οποία είναι εγγεγραμμένοι,

β) ότι παρέχουν συμβουλή για τα πωλούμενα ασφαλιστικά προϊόντα,

γ) τις διαδικασίες, οι οποίες επιτρέπουν στον πελάτη και άλλους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν καταγγελίες για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, και τις διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.

δ) Τη φύση της αμοιβής που λαμβάνουν σε σχέση με τη σύμβαση ασφάλισης και ειδικότερα αν εργάζονται :

– βάσει αμοιβής που καταβάλλεται απευθείας από τον πελάτη,

-βάσει προμήθειας κάθε είδους που περιλαμβάνεται στο ασφάλιστρο,

-βάσει άλλου τύπου αμοιβής, συμπεριλαμβανομένου κάθε είδους οικονομικού οφέλους, που προτείνεται ή παρέχεται σε σχέση με τη σύμβαση ασφάλισης,

-βάσει συνδυασμού οποιουδήποτε τύπου αμοιβής ορίζεται στις παραπάνω υποπεριπτώσεις.

Επιπροσθέτως, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές δευτερεύουσας δραστηριότητας οφείλουν να παραδίδουν στο πελάτη πριν την σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης το ανωτέρω αναφερόμενο ειδικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος