Νέος τρόπος ασφάλισης αυτοκινήτου

Βάσει των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων για την υποχρεωτική ασφάλιση των αυτοκινήτων που τέθηκαν σε ισχύ επέρχονται σημαντικές αλλαγές τόσο στον τρόπο πληρωμής του ασφαλιστικού συμβολαίου όσο και σε ζητήματα που φορούν την ισχύ του.

Συνοπτικά, αλλαγές εντοπίζονται στα εξής ζητήματα:

  • Η ασφάλιση ισχύει για το χρονικό διάστημα που ορίζει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο,  ενώ η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει εφόσον καταβληθεί ολόκληρο του οφειλούμενο ασφάλιστρο στην ασφαλιστική εταιρεία. Η περίοδος χάριτος του ενός μήνα παύει να ισχύει με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις.
  • Η πληρωμή του ασφάλιστρου της επόμενης ασφαλιστικής περιόδου, για να θεωρείται εμπρόθεσμη, θα πρέπει να καταβληθεί πριν τη λήξη της προηγούμενης ασφαλιστικής περιόδου.
  • Η παράδοση του ασφαλιστικού συμβολαίου στον λήπτη της ασφάλισης ή στον ασφαλισμένο από την ασφαλιστική εταιρεία απαγορεύεται εφόσον δεν έχει καταβληθεί πλήρως το ασφάλιστρο σε αυτή. Στην περίπτωση που η καταβολή του ασφάλιστρου είναι εμπρόθεσμη, η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούται να παραδώσει στον λήπτη της ασφάλισης ή στον ασφαλισμένο το ασφαλιστήριο εντός 5 ημερών.

Σε περίπτωση ελέγχου, εφόσον ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος δεν έχει παραλάβει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, επιδεικνύεται η απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων στα αρμόδια όργανα που διενεργούν τον έλεγχο. Για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις καταργείται η διάταξη της υποχρέωσης έκδοσης προσωρινού σήματος μέχρι την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Τέλος οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις καλούνται να ενημερώνουν το Κέντρο Πληροφοριών, σε πραγματικό χρόνο, για την έναρξη και τη διάρκεια ισχύος κάθε νέας ή ανανεωμένης ασφαλιστικής σύμβασης.

Σχετικά με τις κυρώσεις για τα ανασφάλιστα οχήματα οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις προβλέπουν τα εξής:

  • Αφαίρεση της άδειας ικανότητας του οδηγού για 6 μήνες, πέρα της αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων
  • Σε περίπτωση εμπλοκής ανασφάλιστου οχήματος σε ατύχημα αφαιρούνται επί τόπου οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας οι οποίες επιστρέφονται μετά από 2 χρόνια, ενώ στην περίπτωση υποτροπής μετά το πέρας 3 χρόνων.
  • Επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο, υπέρ του επικουρικού κεφαλαίου, 1000€ για επαγγελματικά οχήματα, 500€ για τα επιβατικά και 250€ για τα δίκυκλα.
  • Προβλέπεται η αποστολή ανασφάλιστου ειδοποιητηρίου σε κάθε ιδιοκτήτη το οποίο καλεί να ασφαλιστεί το όχημα εντός 8 ημερών με την καταβολή παράβολου 250€.
  • Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται νέο πρόστιμο 500€σε συνδυασμό με τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος